امکانات وزمان مناسب برای بسته بندی وسایل ندارم

از آنجایی که بسیاری از مردم برای باربری، به امکانات بسته بندی دسترسی ندارند و یا حتی حوصله و وقت این کار را ندارند، باربری آنلاین بار تصمیم گرفت که برای اتوبار وباربری آنلاین بار خدماتی را با عنوان بسته بندی معرفی نماید تا مشتریان ترسی از اسباب کشی نداشته باشند و کار را به خدمات باربری واگذار نمایند.

تماس با ما